ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

ידיעון 4 – מטרות חוק רישוי עסקים

מטרות חוק רישוי עסקים

מטרות חוק רישוי עסקים כפי שהוגדרו בחוק עצמו בסעיף 1 הינן :

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
2. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
3. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים או בתרופות .
4. בראריות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
5. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולכבאות.

שתפו והפיצו