ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

שכירות משנה סעיפים 329-327

ארנונה בשכירות משנה
327. (א) הושכרו חדר או חדרים בבנין לדייר משנה, יגבה מחזיק הבנין מדייר המשנה חלק יחסי מסכום הארנונה ששילם, או שיש לשלמו, בעד הבנין, ושיעורו של החלק היחסי יהיה כיחס שבין שוויו לצורך ארנונה של המושכר, לפי הסעיפים 272 ו-273, לבין שוויו כאמור של כל הבנין.
(ב) דייר משנה ששילם למחזיק כאמור, יתן לו המחזיק קבלה על התשלום ובה יצויינו תאריך התשלום וסכומו, וכן החצרים והתקופה שבעדם שולם.

דין חלקו של דייר משנה כדין דמי השכירות
328. המחזיק רשאי לגבות מדייר המשנה את חלקו היחסי בתשלום הארנונה, כאמור בסעיף 327, באותה דרך שבה נגבים דמי השכירות המשתלמים על ידי דייר משנה.

תשלום למחזיק כתשלום לעירייה
329. לעניין הפקודה יראו תשלומו של דייר משנה לפי הוראות הסעיפים 327 ו-328 כאילו שולם לעיריה.

שתפו והפיצו