ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

מדידות וסקירת נכסים

מחלקת המדידות של ריפאנד מתמחה בכל סוגי המדידות:

  • מדידות אדריכליות as made.
  • מדידת ארנונה בהתאם לדרישות צו הארנונה של הרשות המקומית בה מצוי הנכס.
  • מדידות טופוגרפיות.
  • מדידות לצורכי יישוב מחלוקת בין דיירים (לצורכי שכ"ד, דמי ניהול).
  • התאמות ואימותי מדידה.
  • סקירת נכסים.
  • מדידות לצורכי רישום בית משותף לרבות הכנת התשריטים.

המדידות מבוצעות על ידי מודדים מוסמכים ובהתאם לדרישות ולתקינה הנדרשת.

בנוסף, עורכת המחלקה סקירת נכסים מלאה המשלימה את עבודות המדידה הכוללת ניתוח שטח, חלוקת רכוש משותף, העמסת שטחים, טבלאות ריכוז שטחים וכיוב'.

לעניין זה יצויין כי בעבר היה נהוג לבצע מדידה כפשוטה – נציגי המחלקה יוכלו להבחן את הצורך כבר בשלבים הטכניים וכך יכוונו למדידה הרלוונטית.

מדידת השטח מוגשת על פי רוב בקובץ דיגיטאלי, שרטוט והן על גבי תוכנת שטח.

שתפו והפיצו