ריפאנד טיפול במיסוי עירוני

חקיקה בנושא רישוי עסקים והיתרים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012